Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op:

Erik Diender, handelend onder de naam Erik Diender Rehabilitation & Performance Coach, te Lelystad, ingeschreven bij K.v.K. Almere Flevoland, onder nummer: 69423059, enerzijds

en deelnemende consument of bedrijf anderzijds.

Erik Diender Rehabilitation & Performance Coach werkt tevens samen met andere Personal Trainers om de dienstverlening zo goed mogelijk te waarborgen.

Erik Diender Rehabilitation & Performance Coach is sport specifiek en gespecialiseerd in Personal Training, Rehabilitation Training, Mylogenics™, Personal Hormonal Profiling™, Small Group Training, Kettlebell Training, Boksen, Group Training & special Workouts, Workshops, Cursussen, Voedingsbegeleiding, Sport specifieke training en Sport-/bewegingsactiviteiten voor mannen en vrouwen van elke leeftijd.

 

Artikel 1. Begrippen

De organisatie: Erik Diender Rehabilitation & Performance Coach

Deelnemer: Natuurlijk persoon (m/v) die deze overeenkomst aangaat met Erik Diender Rehabilitation & Performance Coach voor een vorm van bovengenoemde dienstverlening in het kader van fysieke prestatieverbetering.

Personal Trainer: Erik Diender Rehabilitation & Performance Coach – Erik Diender

Activiteit(en): Coaching, ondersteuning, begeleiding en behandeling op het gebied van Fysieke Prestatieverbetering, Rehabilitation Training, Mylogenics™ Treatment, Personal Hormonal Profiling™, Small Group Training, Kettlebell Training, Boksen, Group Training, Workshops, Cursussen, Indoor en Outdoor Trainingen, Bedrijfstrainingen en Voedingsbegeleiding.

Overeenkomst: de overeenkomst, gebaseerd op deze algemene voorwaarden waarin de deelnemer en Erik Diender Rehabilitation & Performance Coach mondeling dan wel schriftelijk overeenkomen dat Erik Diender Rehabilitation & Performance Coach activiteiten die de deelnemer heeft afgesproken zal verzorgen aan de deelnemer.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer diensten afneemt bij Erik Diender Rehabilitation & Performance Coach dan wel voor het deelnemen aan een of meerdere activiteit(en). Op alle diensten en activiteiten van Erik Diender Rehabilitation & Performance Coach zijn deze voorwaarden van toepassing.

Ieder gebruik van de activiteiten en diensten van Erik Diender Rehabilitation & Performance Coach geschiedt geheel voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zelf voor gebruik van bovengenoemde of aanverwante activiteiten en diensten zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Bij twijfel hierover dient de deelnemer zijn of haar arts te raadplegen alvorens gebruik te maken van de activiteiten en diensten. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen.

 

Artikel 3. Intakeprocedure

Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient u, alvorens u deelneemt aan de personal training activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad, m.u.v. Rehabilitation Training, Mylogenics™ Treatment, Personal Hormonal Profiling™, small group trainingen of specifieke trainingen; zoals bijvoorbeeld boksen, yoga, kettlebell trainingen en voedingstips, e.d.
Veranderingen betreffende u persoonsgegeven dient u per omgaande aan Erik Diender Rehabilitation & Performance Coach door te geven.

 

Artikel 4. Tijdstip en plaats

In overleg zullen Erik Diender Rehabilitation & Performance Coach  en de deelnemer de activiteiten inplannen waar en wanneer deze worden aangevangen. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet kan doorgaan is Erik Diender Rehabilitation & Performance Coach bevoegd om in overleg met de deelnemer een ander tijdstip te plannen. Indien afspraken niet tijdig, binnen 48 uur, worden geannuleerd behoudt Erik Diender Rehabilitation & Performance Coach zich het recht voor de sessie in rekening te brengen.

 

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

Op Erik Diender Rehabilitation & Performance Coach rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de activiteit, zo goed mogelijk begeleiden en behandelen van de deelnemer gedurende de activiteit en dienst. De inhoud en het aantal deelnemers van de activiteit wordt door Erik Diender Rehabilitation & Performance Coach bepaald.
Erik Diender Rehabilitation & Performance Coach voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat Erik Diender Rehabilitation & Performance Coach niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening, noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.
Indien Erik Diender Rehabilitation & Performance Coach verhinderd is heeft hij het recht om een andere gecertificeerde Personal Trainer of Mylogenics Practitioner in te schakelen zodat de activiteit en dienst doorgang kan vinden.

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid

Voor elke door Erik Diender Rehabilitation & Performance Coach aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Erik Diender Rehabilitation & Performance Coach kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten dan wel gevolgen en/of letsel. Deelname aan onze activiteiten geschiedt dan ook geheel op eigen risico.

Erik Diender Rehabilitation & Performance Coach is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een activiteit, dienst of Mylogenics™ Treatment (behandeling). Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
Ook is Erik Diender Rehabilitation & Performance Coach niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Erik Diender Rehabilitation & Performance Coach georganiseerde activiteiten en diensten.

Erik Diender Rehabilitation & Performance Coach is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer.

De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij onderhavige activiteiten en diensten zoals omschreven in deze algemene voorwaarden van Erik Diender Rehabilitation & Performance Coach uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door de deelnemer worden gedragen. De deelnemer verklaart hierbij reeds voor nu, alsdan later, afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van schade in de vorm van vergoeding van (on)kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van activiteiten en diensten die Erik Diender Rehabilitation & Performance Coach aanbiedt.

De deelnemer is jegens Erik Diender Rehabilitation & Performance Coach aansprakelijk wanneer Erik Diender Rehabilitation & Performance Coach op enigerlei (wijze) schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies aan deze deelnemer. De deelnemer dient Erik Diender Rehabilitation & Performance Coach te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

 

Artikel 7. Ontbinding/ opschorting

Erik Diender Rehabilitation & Performance Coach is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de deelnemer is niet mogelijk. Wel kunnen de trainingen worden opgeschort op medische gronden met als bewijs een medische verklaring door een erkende arts. U kunt in geen geval aanspraak maken op restitutie van het door u betaalde of verschuldigde bedrag. Het stopzetten van de overeenkomst kan nimmer met terugwerkende kracht.

 

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

Bij de bevestiging van het afnemen van een activiteit of dienst zal Erik Diender Rehabilitation & Performance Coach meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is Erik Diender Rehabilitation & Performance Coach gerechtigd de deelnemer de toegang tot de activiteit of dienst te weigeren totdat de betaling binnen is. In dat geval wordt de duur van de activiteit of dienst niet met de duur van de opschorting verlengd. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie gehandhaafd. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan Erik Diender Rehabilitation & Performance Coach te voldoen.

Indien Erik Diender Rehabilitation & Performance Coach over dient te gaan tot incasso van haar vordering op u, bent u tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door. Wanneer een automatische incasso wordt gestorneerd mag Erik Diender Rehabilitation & Performance Coach een bedrag van EUR 40,00 aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te voldoen. Op de diensten van Erik Diender Rehabilitation & Performance Coach zijn het BTW 21%-tarief en het BTW 6%-tarief van toepassing. De genoemde bedragen zijn inclusief BTW. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is Erik Diender Rehabilitation & Performance Coach  gerechtigd de prijzen te verhogen. De deelnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 9. Ziekmelding

Indien de deelnemer niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de deelnemer dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Erik Diender Rehabilitation & Performance Coach. Bij het onderbreken wegens ziekte geldt een eigen risico van twee weken, de overeenkomst kan vervolgens voor maximaal 3 maanden worden stilgelegd en dat alleen op grond van een medische verklaring door een erkende arts.

 

Artikel 10. Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Erik Diender Rehabilitation & Performance Coach is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van de Personal Trainer of bij onvoldoende belangstelling van een Training behoudt Erik Diender Rehabilitation & Performance Coach het recht desbetreffende activiteit(en) te annuleren dan wel een andere gecertificeerde trainer in te zetten. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt de overeenkomst met een week verlengd.

 

Artikel 11. Gezondheid

De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies en/of behandeling van de Personal Trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen en ondergaan. Bij twijfel verplicht de deelnemer zich ertoe alvorens de activiteiten of diensten, dan wel overeenkomst met Erik Diender Rehabilitation & Performance Coach aan te gaan, zijn arts te raadplegen voor advies.

 

Artikel 12. Vertrouwelijkheid (dit artikel dient gelezen te worden als eenvoudige uitwerking van de privacyverklaring en vervangt deze niet).

Erik Diender Rehabilitation & Performance Coach dankt u voor het vertrouwen dat u in ons stelt en gaat zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. Erik Diender Rehabilitation & Performance Coach is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website van groot belang is voor haar activiteiten. Om u goede en persoonlijke service te kunnen bieden hebben we gegevens van u nodig. Erik Diender Rehabilitation & Performance Coach is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van haar klanten en bezoekers. De persoonlijke gegevens van de deelnemers zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor het behandel- en trainingtraject gebruikt alsmede administratieve doeleinden van Erik Diender Rehabilitation & Performance Coach en overige Personal Trainers gebruikt. Desbetreffende gegevens worden niet voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. Erik Diender Rehabilitation & Performance Coach houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Klantgegevens worden gebruikt om informatie omtrent Erik Diender Rehabilitation & Performance Coach te verzenden. Deze klantinformatie wordt tevens gebruikt om promotiemateriaal te verzenden en om met (potentiele) klanten in contact te kunnen komen wanneer nodig en gewenst.

 

Artikel 13. Disclaimer

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van de website. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door Erik Diender Rehabilitation & Performance Coach. Ondanks de constante zorg en aandacht die aan de samenstelling van de website wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op de website verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Erik Diender Rehabilitation & Performance Coach kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Op het gebruik van deze website, waarop onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen met Erik Diender Rehabilitation & Performance Coach die ontstaan naar aanleiding van het gebruik, op welke wijze dan ook, van deze website, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een bevoegde instantie naar voorkeur van Erik Diender Rehabilitation & Performance Coach.

Links naar andere websites: Deze website kan links naar andere websites bevatten. Erik Diender Rehabilitation & Performance Coach is niet verantwoordelijk voor het privacy statement van desbetreffende websites.

 

Artikel 14. Intellectueel eigendom

Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de deelnemer toekomen op grond van de Auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Erik Diender Rehabilitation & Performance Coach voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Erik Diender Rehabilitation & Performance Coach. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Erik Diender Rehabilitation & Performance Coach.

Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc. ten behoeve van Erik Diender Rehabilitation & Performance Coach zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door Erik Diender Rehabilitation & Performance Coach ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie en van samenwerkende Personal Trainers. Alle door de deelnemer verstrekte stukken mogen niet door Erik Diender Rehabilitation & Performance Coach zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de deelnemer.

 

Artikel 15. Klachten en Geschillen

Erik Diender Rehabilitation & Performance Coach voldoet aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

  • Erik Diender Rehabilitation & Performance Coach is geregistreerd bij het Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg (NIBIG) en via het Solidariteitsfonds Wkkgz als verbindende schakel via Quasir aangesloten bij de Geschilleninstantie Stichting Zorggeschil.
  • Erik Diender Rehabilitation & Performance Coach heeft door zijn registratie een klachtenfunctionaris en een portaal waar de deelnemer met een klacht naartoe kan quasir.nl/klachtenbehandeling/klacht-doorsturen
  • Wanneer de klacht leidt tot een geschil, neemt een geschillencommissie van Stichting Zorggeschil de zaak in behandeling. De deelnemer kan dat met deze link in gang zetten: zorggeschil.nl/melding.

 

 

Disclaimer Mylogenics™ & Personal Hormonal Profiling™

De informatie en treatment (Mylogenics-behandeling), evenals het trainings-, voedings- en supplementenadvies wordt met de grootst mogelijke zorg uitgevoerd en samengesteld.
Desondanks kan geen van bovengenoemde zaken worden beschouwd als een vervanger van het consult of een behandeling door een gekwalificeerde arts of therapeut.
Wij willen benadrukken dat u bij twijfel altijd contact op zou moeten nemen met uw gekwalificeerde arts of therapeut.
Overload Worldwide, Erik Diender Rehabilitation & Performance Coach, PTmonique en Clean Supplements kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien de informatie en Treatment niet voldoet aan juist- heid, volledigheid of effectiviteit.
Het gebruik van de informatie en treatment, evenals het trainings-, voedings- en supplementen- advies geschiedt volledig op basis van eigen risico van de gebruiker.

 

Disclaimer Erik Diender Rehabilitation & Performance Coach, PT Monique & Clean supplements producten en supplementen

De informatie van onze producten/supplementen is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is in geen enkel opzicht bedoeld als voorschrift, aanbeveling of behandeling.

Consulteer uw arts of medisch behandelaar voor gebruik van onze producten/supplementen indien u zwanger bent of borstvoeding geeft, indien u een medische conditie heeft of wanneer u medicatie gebruikt.

De producten/supplementen, uitingen en beschrijvingen in onze brochures en website(s) zijn niet bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies en niet bedoeld ter diagnose, behandeling, genezing of preventie van enige ziekte of aandoening.

Consulteer altijd uw arts of medisch behandelaar m.b.t. vragen over uw medische conditie of symptomen. Voor onze producten/supplementen geldt dat sommige vitaminen, mineralen, kruiden of andere nutriënten mogelijk interacties kunnen hebben met receptmedicatie. Consulteer uw arts voor advies. Lees altijd voor gebruik de productlabels m.b.t. waarschuwingen betreffende specifieke ingrediënten en gebruik.

Aan de productomschrijvingen kunnen geen rechten worden ontleend.

Productomschrijvingen zijn niet geëvalueerd door enige overheidsinstelling en er kunnen geen medische claims aan worden ontleend.

Alle beschreven producten zijn bedoeld als voedingssupplementen en producten voor gezondheid en welzijn.

De productomschrijvingen zijn met grootst mogelijk zorg samengesteld. Echter, i.v.m. de vele en steeds wijzigende wetgevingen en mogelijke onvolkomenheden aanvaard Erik Diender Rehabilitation & Performance Coach,  PTmonique & Clean Supplements geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik en overname van enige productomschrijving.

Producten en supplementen: vanwege het gebruik van natuurlijke ingrediënten kunnen tussen de verschillende chargenummers afwijkingen in kleur en/of geur voorkomen.

Deze onderlinge verschillen doen niets af aan de kwaliteit van het supplement.

Wijzigingen in samenstelling of uitvoering zijn voorbehouden.

Productafbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.