Privacyverklaring

Erik Diender Rehabilitation & Performance Coach, gevestigd te Lelystad, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Erik Diender is de Functionaris Gegevensbescherming van Erik Diender Rehabilitation & Performance Coach Hij/zij is te bereiken via info@erikdiender.coach

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Erik Diender Rehabilitation & Performance Coach verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht    
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Erik Diender Rehabilitation & Performance Coach verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • gezondheid

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Erik Diender Rehabilitation & Performance Coach verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling, grondslag toestemming en wettelijke verplichting.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, grondslag toestemming.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, grondslag overeenkomst.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, grondslag vitaal belang, overeenkomst en toestemming.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren, grondslag overeenkomst, vitaal belang en toestemming.

 

Erik Diender Rehabilitation & Performance Coach verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
U bent verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken aan Erik Diender Rehabilitation & Performance Coach om gebruik te kunnen maken van de aangeboden diensten.
Indien u uw persoonsgegevens niet wil verstrekken kan Erik Diender Rehabilitaion & Performance Coach niet voldoen aan haar wettelijke verplichtingen zoals bijvoorbeeld facturatie en belastingaangifte. Derhalve kunt u dan ook geen gebruik maken van de diensten van Erik Diender Rehabilitation & Performance Coach.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Erik Diender Rehabilitation & Performance Coach neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Erik Diender Rehabilitation & Performance Coach) tussen zit.
Erik Diender Rehabilitation & Performance Coach gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Webpagina https://erikdiender.coach om u te voorzien van onze dienstverlening, Microsoft Outlook, Whatssapp en telecommunicatie voor het onderhouden van contact met u, Microsoft Office Word en Exel voor het genereren van facturen en administratie overzichten voor betaling van onze diensten / producten en voor de belastingdienst. Hieraan zijn geen andere dan voorgenoemde gevolgen en wettelijke verplichtingen verbonden.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Erik Diender Rehabilitation & Performance Coach bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens categorie personalia, bewaartermijn 7 jaar, reden hiervoor is om te voldoen aan de wettelijke fiscale bewaarplicht.
 • Persoonsgegevens categorie gezondheid, bewaartermijn voor de duur van het behandel- en/of trainingstraject plus 7 jaar. De reden hiervoor is dat de polisvoorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekering ons hiertoe verplicht. Dit komt voort uit de verjaringstermijn van schadeclaims. Voor minderjarigen geldt dat de verjaringstermijn ingaat vanaf het moment van bereiken meerderjarigheid.   
 • Tevens worden je gegevens bewaard om het verloop van het behandel- en/of trainingstraject te monitoren en op basis van resultaten een gericht behandel- en/of trainingstraject vorm te geven.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Erik Diender Rehabilitation & Performance Coach verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (bijvoorbeeld een administratiekantoor), sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Erik Diender Rehabilitation & Performance Coach blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Erik Diender Rehabilitation & Performance Coach gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Erik Diender Rehabilitation & Performance Coach en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@erikdiender.coach. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Erik Diender Rehabilitation & Performance Coach wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Erik Diender Rehabilitation & Performance Coach neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@erikdiender.coach